Postępowanie nr 2/2022 o udzielenie zamówienia publicznego,


Postępowanie nr 1/2022 o udzielenie zamówienia publicznego,

Ogłoszenie Plan postępowań o numerze 2022/BZP 00062134/01/P w dniu 2022-02-18 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2022%2FBZP%2000062134%2F01%2FP

[Pobierz PDF]

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).


Zamawiający przekazuje informację o kwocie na realizacje zamówienia oraz informację z otwarcia ofert.Postępowanie nr 1/2021


UWAGA: Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.


Zamawiający przekazuje informację o kwocie na realizacje oraz informację z otwarcia ofert.

Postępowanie nr 2/2021 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego za pośrednictwem miniportalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ w trybie podstawowym bez negocjacji poniżej równowartości kwoty określonej w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby szkół i placówek oświatowych z dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Aktualizacja z dnia 30.11.2021 do Postępowania numer 1/2021

W wyniku zauważonej pomyłki pisarskiej zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do SWZ.

Postępowanie nr 1/2021 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego za pośrednictwem miniportalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ w trybie podstawowym bez negocjacji poniżej równowartości kwoty określonej w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). na zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Włochy m. st. Warszawy

Postępowanie nr 1/2021 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego za pośrednictwem miniportalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ w trybie podstawowym bez negocjacji poniżej równowartości kwoty określonej w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). na zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Włochy m. st. Warszawy

Ogłoszenie Plan postępowań o numerze 2021/BZP 00095308/01/P w dniu 2021-06-25 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2021%2FBZP%2000095308%2F01%2FP

[Pobierz PDF]

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego

(grupa E) obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby szkół i placówek oświatowych z dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym nr 1/2019 na zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym nr 1/2019 na zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Włochy

m. st. Warszawy w zakresie sekcji III.2.2 (podstawy wykluczenia) oraz sekcji IV.6.2 (termin składania ofert).

Ogłoszenie o zmówieniu publicznym nr 1/2019

na zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych  w dzielnicy Włochy m. st. Warszawy