Ogłoszenie Plan postępowań o numerze 2021/BZP 00095308/01/P w dniu 2021-06-25 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2021%2FBZP%2000095308%2F01%2FP

[Pobierz PDF]

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego

(grupa E) obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby szkół i placówek oświatowych z dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym nr 1/2019 na zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym nr 1/2019 na zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Włochy

m. st. Warszawy w zakresie sekcji III.2.2 (podstawy wykluczenia) oraz sekcji IV.6.2 (termin składania ofert).

Ogłoszenie o zmówieniu publicznym nr 1/2019

na zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych  w dzielnicy Włochy m. st. Warszawy