Postępowanie nr 3/2022 w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zwana dalej Ustawą.
z zastosowaniem art. 139 ust. 1 Ustawy

Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby szkół i placówek oświatowych z dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.


Termin wykonania zamówienia:
Od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.


Adres strony prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a20da958-486e-11ed-9171-f6b7c7d59353
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-a20da958-486e-11ed-9171-f6b7c7d59353

Ogłoszenie o zamówieniu:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08daadbe-af9c-2694-d2a5-9200106d57d8

Ogłoszenie o wyniku postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dae4bd-80d7-f958-e8e1-8400116de128