Aktualizacja z dnia 30.11.2021 do Postępowania numer 1/2021

W wyniku zauważonej pomyłki pisarskiej zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do SWZ.

UWAGA: Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 grudnia 2021 r. o godz. 11:30
2021_BZP_00292289_01_zmiana_2.pdf

Link do Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9b3fe-b185-da22-4327-dd0001fd26f4
Informacja o zmianach [PDF].

Załączniki po zmianach:
SWZ_1_2021_energia_cieplna_po_zmianach_2.docx
SWZ_1_2021_energia_cieplna_po_zmianach_2.pdf