Postępowanie nr 1/2021 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego za pośrednictwem miniportalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ w trybie podstawowym bez negocjacji poniżej równowartości kwoty określonej w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). na zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Włochy m. st. Warszawy

Ogłoszenie zostało opublikowane Biuletynie Zamówień Publicznych pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9ab53-7350-ba17-0650-df0001e177a8

Aktualizacja 26.11.2021
Link do Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

UWAGA: Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2021 r. do qodz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2021 r. o qodz. 11:30

Odpowiedzi na pytania wykonawców:
Odpowiedzi na pytania do SWZ [PDF]

Załączniki po zmianach:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00276406/01
SWZ_1_2021_energia cieplna [PDF]
SWZ_1_2021_energia cieplna [DOCX]
Załącznik nr 2 do SWZ_2021 [PDF]
Załacznik nr 7 do SWZ ppu_ciepło [PDF]
Załacznik nr 7 do SWZ ppu_ciepło [DOCX]

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1707d31a-bbac-449d-a5f5-3b306fe40ffc