Postępowanie nr 2/2022 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego za pośrednictwem miniportalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ w trybie podstawowym bez negocjacji poniżej równowartości kwoty określonej w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na sukcesywną dostawę środków czystości dla szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000095695%2F01

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b1858cde-757d-4b5b-922c-ecafb2a2809c


Dokumenty:
2022_BZP 00095695_01.pdf
SWZ_środki czystości_Włochy_2_2022.docx
SWZ_środki czystości_Włochy_2_2022.pdf
Załączniki od 1.1 do 1.19 do SWZ_2_2022.xlsx
*Aktualizacja*

Zamawiający umieszcza odpowiedzi na pytania wykonawców:
Wyjaśnienie treści SWZ 28 03 2022.pdf
*Aktualizacja*

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:
Zmiania treści SWZ 29 03 2022.pdf
2022_BZP 00095695_01_zmiana ogłoszenia.pdf


Zaktualizowana dokumentacja postępowania:
SWZ_środki czystości_Włochy_2_2022_zm 1.docx
SWZ_środki czystości_Włochy_2_2022_zm 1.pdf
Załączniki od 1.1 do 1.19 do SWZ_2_2022_zm 1.xlsx

*Aktualizacja*

Informacja - kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
Kwota przeznaczona na sfinansowanie.pdf*Aktualizacja*

Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert 2_2022.pdf
*Aktualizacja*

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania

Zamawiający przekazuje:

- informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3,14,15,16,17,18,19
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3,14,15,16,17,18,19.pdf

- informacje o unieważnieniu postępowania w części 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.pdf