Postępowanie nr 1/2022 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego za pośrednictwem miniportalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ w trybie podstawowym bez negocjacji poniżej równowartości kwoty określonej w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby szkół i placówek oświatowych z dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000083651%2F01


Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c6897e58-e809-4294-8b32-74fad19d010c


Dokumenty:

2022_BZP_00083651_01.pdf
SWZ_1_2022_gaz.docx
SWZ_1_2022_gaz.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ_gaz_1_2022.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ ppu_gaz_1_2022.docx
Załącznik nr 4 do SWZ ppu_gaz_1_2022.pdf*AKTUALIZACJA*

Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz dokumentację postępowania po zmianach:

Odpowiedzi na pytania wykonawców 16 03 2022_01_2022.pdf
SWZ_1_2022_gaz_zm1.docx
SWZ_1_2022_gaz_zm1.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ_gaz_1_2022_zm1.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ ppu_gaz_1_2022_zm1.docx
Załącznik nr 4 do SWZ ppu_gaz_1_2022_zm1.pdf*AKTUALIZACJA*

Informacja – kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

Kwota postępowanie 1_2022.pdf*INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT*

Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert:

informacja_z_otwarcia_ofert_1_2022.pdf*Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty*

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1_2022.pdf