Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Cena oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
unieważnienie postępowanie 2_2021.pdf