Postępowanie nr 4/2023 (DBFO/ZP/04/2023)

Zamawiający udzieli zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego


Postępowanie nr 3/2023 (DBFO/ZP/03/2023)

Zamawiający udzieli zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego


Postępowanie nr 2/2023 (DBFO/ZP/02/2023)

Zamawiający udzieli zamówienia w trybie podstawowym


Postępowanie nr 1/2023 w trybie podstawowym

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.03.2023 nr 2023/BZP 00134865/01/P
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2023%2FBZP%2000134865%2F01%2FP

[Pobierz PDF]


Postępowanie nr 5/2022 w trybie zamówienia z wolnej ręki


Postępowanie nr 4/2022 w trybie podstawowym


Postępowanie nr 3/2022 w trybie przetargu nieograniczonegoPostępowanie nr 2/2022 o udzielenie zamówienia publicznego,


Postępowanie nr 1/2022 o udzielenie zamówienia publicznego,

Ogłoszenie Plan postępowań o numerze 2022/BZP 00062134/01/P w dniu 2022-02-18 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2022%2FBZP%2000062134%2F01%2FP

[Pobierz PDF]


Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).


Zamawiający przekazuje informację o kwocie na realizacje zamówienia oraz informację z otwarcia ofert.Postępowanie nr 1/2021


UWAGA: Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.


Zamawiający przekazuje informację o kwocie na realizacje oraz informację z otwarcia ofert.

Postępowanie nr 2/2021 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego za pośrednictwem miniportalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ w trybie podstawowym bez negocjacji poniżej równowartości kwoty określonej w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby szkół i placówek oświatowych z dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Aktualizacja z dnia 30.11.2021 do Postępowania numer 1/2021

W wyniku zauważonej pomyłki pisarskiej zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do SWZ.

Postępowanie nr 1/2021 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego za pośrednictwem miniportalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ w trybie podstawowym bez negocjacji poniżej równowartości kwoty określonej w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). na zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Włochy m. st. Warszawy